Pilsonis K. / Esmu atgriezies no vietas, kur ieraudz?ju sevi un sapratu, ka runa pirm?m k?rt?m ir par mums. M?s visi veidojam sabiedr?bu, m?s visi veidojam sist?mu un cits citu uzraug?m. Mums visiem piem?t bailes, kas m?s nelaiž va??. M?su d?? esmu devies turp, kurp citi doties baid?s, un esmu redz?jis paklaus?bas bezj?dz?bu un absurdumu. Cik trausls un viegli ievainojams ir tas, kam vajadz?tu mums kalpot! Neesam skait?i, neesam biometriskie dati un neb?sim ar? fig?ras, ar kur?m sp?l?jas pašreiz?jie laukuma sp?l?t?ji. Ja nev?lamies baid?ties no pašu sejas, nedr?kstam to zaud?t!

English spoken links:

Ztohoven Art Collective Launches ?Citizen K? Identity Swap

Ztohoven Obcan K
Ztohoven Obcan K